Logowanie - Rejestracja
Przechowalnia: 0 produktów Twój koszyk: 0 produktów do kasy
Jesteś tutaj:

1st Choice Cat Light Heal­thy Weight Con­troll karma odchudzająca

1st Choice Cat Light Heal­thy Weight Con­troll karma odchudzająca
Producent: 1st Choice
Przeznaczenie: karma odchudzająca / light
Wariant produktu:
Ilość Nazwa Cena
350 gKod produktu: VB28A3AA2
Produkt niedostępny
Powiadom
20.94
2,72 kgKod produktu: VB28C7AA2
Produkt niedostępny
Powiadom
93.48
5,44 kgKod produktu: VB28F4AA2
Produkt niedostępny
Powiadom
138.34
Kurier GLS: 18 zł
Kurier InPost: 14 zł
InPost Paczkomaty 24/7: 13 zł
ORLEN Paczka: 12 zł
Pocztex Kurier 48: 13 zł
Poczta Polska - Odbiór w punkcie: 11 zł
Zapytaj o produkt

Karma dla kotów z nadwagą, kastro­wa­nych lub ste­ry­li­zo­wa­nych mają­cych ten­den­cje do tycia. Karma prze­zna­czona dla kotów z oty­ło­ścią.

Znacz­nie obni­żona ilość tłusz­czu (10%) wraz z funk­cjo­nal­nymi dodat­kami zapewni wła­ściwa kon­dy­cję Two­jego kota.

Cha­ra­kte­ry­styka karmy 1st Choice

System kon­troli wagi

L-kar­ni­tyna oraz C. L. A., te skład­niki wspo­ma­gają pro­ces spa­la­nia tłusz­czów, zapo­bie­gają odkła­da­niu tłusz­czu.

Urine pH Con­troll

Wpływa w zna­czący spo­sób na pro­ces two­rze­nia krysz­tał­ków moczo­wych, utrzy­muje opty­malną war­tość pH moczu.

Wyso­kiej jako­ści mięso

Naj­wyż­sza jakość mięsa z kur­czaka uzy­ska­nego od regio­nal­nych kana­dyj­skich dostaw­ców.

Świe­że mięso, nie­mro­żone.

Obni­żona zawar­tość kalo­rii oraz niski poziom tłusz­czu (10%).

Zdro­wie na wielu pozio­mach oraz zna­ko­mita kon­dy­cja futra i skóry.
Omega–3-6-9

Omega 3 wywiera korzystny wpływ na prace układu ner­wo­wego oraz ma istotne zna­cze­nie w pro­fi­lak­tyce cho­rób serca.
Omega 6 odpo­wiada za stan skóry oraz sier­ści, a także wpływa na utrzy­ma­nie pra­wi­dło­wego poziomu cho­le­ste­rolu.
Omega 9 ma klu­czowe zna­cze­nie w pro­fi­lak­tyce cho­rób serca i układu krą­że­nia.

L-Cystyna i Cynk

L- Cystyna ważny ami­no­kwas siar­kowy wcho­dzący w skład włosa, pomaga utrzy­mać sierść i skórę w ide­al­nym sta­nie. Odbu­do­wuje struk­turę włosa i redu­kuje wypa­da­nie sier­ści.

Cynk bie­rze udział mię­dzy innymi w mine­ra­li­za­cji kości, goje­niu się ran, wpływa na pracę układu odpor­no­ścio­wego.
System odpor­no­ściowy

Wszyst­kie for­muły zawie­rają wita­miny mię­dzy innymi C i E wzmac­nia­jące układ odpor­no­ściowy.

Tau­ryna Zdrowy wzrok i serce

Jest nie­zbędna w zdro­wej die­cie każ­dego kota, gdyż jest to ami­no­kwas, który dla kotów jest ami­no­kwasem egzo­gen­nym tzn. takim, któ­rego orga­nizm nie jest w sta­nie sam syn­te­ty­zo­wać.

Och­rona Sta­wów

Glu­ko­za­mina i chon­dro­ityna — główne sub­stan­cje mające wpływ na pra­wi­dłowy roz­wój i stan sta­wów zwie­rzę­cia pocho­dzą wyłącz­nie z natu­ral­nych źró­deł.

Kon­trola nie­przy­jem­nych zapa­chów

Wyciągu z rośliny Yucca Schi­di­gera, redu­ku­ją­cej wytwa­rza­nie amo­niaku.

Den­tal Care System

Jedy­nie 1st Cho­ice posiada wie­lo­fa­zowy sys­tem ochrony zębów. Ekstrakt z zie­lo­nej her­baty oraz mięta i pie­truszka poma­gają kon­tro­lo­wać i eli­mi­no­wać bak­te­rie w jamie ust­nej czego efek­tem jest świeży oddech.

karma odchudzająca dla kota

 

świeże mięso z kur­czaka, mączka z mięsa kur­czaka, ryż, białko gro­chu, brą­zowy ryż, kasza jęcz­mienna per­łowa, kasza owsiana, wysłodki bura­czane, włókno gro­chu, hydro­li­zat wątroby kur­czaka, tłuszcz z kur­czaka, mia­zga pomi­do­rowa, całe nasiona lnu, chlo­rek potasu, węglan wap­nia, sól, wyciąg z droż­dży, wyciąg z cyko­rii, siar­czan glu­ko­za­miny, siar­czan chon­dro­ityny, wyciąg z rośliny Yucca schi­di­gera, suszona mięta ogro­dowa (0,01%), suszona pie­truszka (0,01%), wyciąg z zie­lo­nej her­baty (0,01%)

  • białko 29%
  • zawar­tość tłusz­czu 10%
  • włókno surowe 6%
  • mate­ria nie­orga­niczna 8%
  • wapń 1,2%
  • fos­for 1%
  • magnez 0,1%
  • tau­ryna 2 100 mg/kg
Polecamy